Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Study guide general chemistry principle and structure
Tác giả: James E. Brady
Từ khóa/ Chủ đề: Hóa học đại cương
Hướng dẫn
Tóm tắt: Chemical reactions and the mole concept. The periodic table and some properties of the elements. Chemical reactions in aqueous solution. Energy and energy changes: thermochemistry. Electronic structure and the periodic table...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1990
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 442 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: