Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: General, organic, and biochemistry
Tác giả: Katherine J. Denniston
Robert L. Caret
Joseph J. Topping
Từ khóa/ Chủ đề: Hóa đại cương
Hóa hữu cơ
Tóm tắt: Chemistry: methods and measurement.The composition and structure of atom. Elements, atoms, ions, and the periodic. Structure and properties of lonic and covalent compounds....
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 822 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: