Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems
Tác giả: James D. Halderman
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Điện tự động
Hệ thống điện
Điện tử
Tóm tắt: Electrical fundamental. Electrical circuits and Ohms law. Automotive wiring and wire repair.
Nhà xuất bản: Pearson
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 655p.
DEMO TRUONG TIN: 621.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: