Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application
Tác giả: Reza N Jazar
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Động lực học
Kỹ thuật cơ khí
Ô tô
Kỹ thuật ô tô
Tóm tắt: Tire and rim fundamentals. Vehicle motion. Tire dynamics. Applied mechanisms. Suspension mechanics.
Nhà xuất bản: Springer
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1066p.
DEMO TRUONG TIN: 629.2
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: