Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu chiết các andehit
Tác giả: Trần Thị Mai
Từ khóa/ Chủ đề: Andehit
Hợp chất hữu cơ
Phân tích hữu cơ
Tóm tắt: Lý thuyết chung về chiết các hợp chất hữu cơ, một số phương pháp phân tích các hợp chất hữu cơ. Ứng dụng quá trình chiết tách anđehit trong công nghiệp và trong cuộc sống. Kỹ thuật thực nghiệm, phương pháp xác định nồng độ và các hệ chiết andehit formic, axetandehit, benzandehit fufurol. Ứng dụng quá trình chiết trong phân tích andehit.
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận án tiến sĩ hoá học
Người hướng dẫn: Từ Văn Mạc
Năm bảo vệ: 1999
Số trang: 165 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Bách khoa Hà Nội
Chuyên ngành: Hoá lý thuyết - Hoá lý
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Từ Văn Mạc
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/08/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: