Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Safety at work
Tác giả: John Ridley
John Channing
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn
An toàn lao động
Tóm tắt: Safety at work is widely accepted as the authoritative guide to safety and health in the workplace. New chapter cover the influences on health and safety, practical safety management and behavioral techniquies and the management of chemicals, ergonomics and the environment. Law, the management of risk, occupational health and hygiene, workplace safety
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 845 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: