Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Exploring ocean science
Tác giả: Keith Stowe
Từ khóa/ Chủ đề: Biển
Hải dương học
Tóm tắt: Materials and motion. Planet earth. Plate motion and the ocean floor. Sea water. The ocean and our climate. Ocean currents. Waves and tides...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1987
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 426 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: