Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Monitoring water in the 1990's meeting new challenges
Tác giả: Jack R. Hall
G. Douglas Glysson
Từ khóa/ Chủ đề: Nguồn nước
Quản lí chất lượng
Quản lí chất lượng
Tóm tắt: Standardizing and implementing good laboratory practices. Information management in the environmental laboratory. Power plant water chemistry research at EPRI in the 1990's. Nuclear power plant water quality in the 1990's on INPO perspective. Monitoring water: the legal perspective
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1991
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 618 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: