Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Kinematics, dynamics and design of machinery
Tác giả: K.J. Waldron
G.L.Kinzel
Từ khóa/ Chủ đề: Chuyển động học
Động lực học
Tóm tắt: Istant centers of velocity. Planar linkage design. Special mechanisms. Profile cam design. Spatial linkage analysis. Spur gears. Gear trains. Dynamic force analysis
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 668 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: