Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1
Tác giả: Arthur G. Erdman
Sridharkota
Geoge N. Sandor
Từ khóa/ Chủ đề: Chuyển động học
Động lực học
Thiết kế máy
Tóm tắt: Mechanism design process. Acceleration analysis. Gears and gear trains. Cam design. Displacement and velocity analysis
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 666 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: