Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook
Tác giả: R. Winston Revie editor
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Dầu mỏ
Hóa dầu
Kỹ thuật hóa dầu
Ống dẫn dầu
Tóm tắt: Pipeline integrity management systems. Supervisory control and data acquisition. Stress bassed design of pipelines.
Nhà xuất bản: Wiley
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 816p.
DEMO TRUONG TIN: 665.5
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: