Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Introduction to control systems
Tác giả: D.K. Anand
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống điều hành
Hệ thống máy tính
Máy tính
Tóm tắt: Modeling of physical systems. Models for control systems. Performance criteria. Control strategies and plant sizing. System compensation. Discrete time control systems. Systems with stochastic input. Adaptive control systems
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 742 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: