Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Programming with Java a primer
Tác giả: E. Bakagurusamy
Từ khóa/ Chủ đề: Máy tính
Ngôn ngữ Java
Ngôn ngữ lập trình
Tóm tắt: Fundamentals of object-oriented programming. Java evolution, overview of Java language. Constants, variables, and data types. Operator and and expressions. Decission making and branching. Decision making and looping classes, objects and methods. Arrays, strings and vectors. Interfaces: multiple inheritance. Putting classes together. Multithreaded programming. Managing errors and exception. Applet programming. Graphics programming
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 339 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: