Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Autocad in 3 dimensions: using autocad 2002
Tác giả: Stephen J. Ethier
Từ khóa/ Chủ đề: Biểu đồ
Máy tính
Tin học ứng dụng
Tóm tắt: Theory behind 30 modeling, application. Preparing for construction of 30 models. Construction of 30 surface models. Concepts behind solid modeling. Composite solids. Creation and modification. Solid display and inquiry. Advanced solid editing. Enhancing the use of 30. Display of 30 models for presentation. Application projects. Mechanical project solid modeling. Mechanical desktop, 30 studio. of 30 models. Construction of 30 surface models. Concepts behind solid modeling. Composite solids. Cre
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 494 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: