Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Matlab 5 for engineers
Tác giả: Adrian Brian
Từ khóa/ Chủ đề: Quỹ Châu Á
Matlab 5.0
Ngôn ngữ lập trình
Phần mềm Matlab
Tóm tắt: Matlab in anutshell. Matlab-an introduction for engineers. Desktop calculations with graphics. Two-dimensional arrays and matrices, complex numbers, geometric calculation, solving equations. Programming in Matlab, external, files, regression and interpolation, more applications
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 623 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: