Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Basic engineering thermodynamics
Tác giả: Rayner Joel
Từ khóa/ Chủ đề: Kỹ thuật nhiệt
Nhiệt động học
Công nghệ
Tóm tắt: General introduction, systems. The laws of thermodynamics. Steam and two-phase systems. Gases and single-phase systems. Thermodynamic reversibility. Entropy, combustion, heat transfer, steam plant. The steam engine. turbins. Air and gas compresors. Internal combustion engines. Engine and plant trial
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 647 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: