Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The society of naval architects and marine engineers
Từ khóa/ Chủ đề: kỹ thuật tàu thuỷ
máy tàu thuỷ
Tóm tắt: The craft, appendages, length/beam ratio and type of section shape of tentative parent for planning boat series, USN 45-ft unity boat, USN26-ft personnel boat
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 199?
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 66 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: