Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hướng dẫn áp dụng hệ thống qui phạm tàu biển 2003: qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.T.1,Phần 6+7: hàn, vật liệu và trang thiết bị
Tác giả: Đăng kỉêm Việt nam
Từ khóa/ Chủ đề: qui phạm
đóng tàu biển
Tóm tắt: Qui định chung, qui trình hàn phụ lục hướng dẫn kiểm tra không phá huỷ mối hàn kết cấu thân tàu,Các mẫu thử và quy trình thử cơ tính, thép cán, thép ống, thép đúc, ,,,phụ lục hướng dẫn về các trống hình trụ bằng thép thanh cán cho nồi hơi...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 101 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: