Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Giáo trình Phóng dạng theo cách truyền thống (Giáo trình Phóng dạng tàu bằng tay)
Từ khóa/ Chủ đề: Giáo trình Phóng dạng
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 116tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 23/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: