Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Industrial control systems design
Tác giả: Michael J. Grimble
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghiệp
Công nghiệp sản xuất
Hệ thống điều khiển công nghiệp
Tóm tắt: Introduction to advanced industrial control: polynomial system discriptions, state space and frequency reponse descriptions, Industrial applications
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 638 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: