Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The third Australian Science and Technology communicators register
Từ khóa/ Chủ đề: Máy truyền tin
Thông tin liên lạc
Truyền thông
Tóm tắt: The 3rd edition continues that objective and has been completely revised to provide up-to-date infomation on and for S&T communicator
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 153 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: