Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The control handbook
Tác giả: William S. Levine
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống tự động hoá
Sổ tay tự động hoá
Tự động hoá
Tóm tắt: The control handbook is organized into three major sections: Fundamentals of control; Advance methods of control; and application of control
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1548 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: