Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Digital signal processing: A computer - Based approach
Tác giả: Sanjit K. Mitra
Từ khóa/ Chủ đề: Kỹ thuật truyền thông
Xử lí tín hiệu số
Tóm tắt: Discrete-time signals and systems in the time-domain. Discrete-time signals in the transform-domain. Discrete-time systems in the transform-domain. Digital processing of continuous-time signal. Digital filter design. DSP algorithm implementtation
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 865 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: