Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Economics: 2001/2002
Tác giả: Don Cole
Từ khóa/ Chủ đề: Kinh tế
Lịch sử
Tóm tắt: Economies 01/02 is one in a series of over seventy five volumes, each designed to provide convenient, inexpensive access toa wide range of current, carefully selected articles from some of the most respected magazines, newspapers and journals published today. Within the pages of this volume are intersting, well illustrated article by economists, educators, researchers, and writers providing effective and useful perspectives on today's important topics in the study of economics
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 223 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: