Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Marketing management strategies and programs
Tác giả: Joseph P. Guiltinan
Thomas J. Madden
Gordon W. Paul
Từ khóa/ Chủ đề: Marketing
Quản lý Marketing
Tóm tắt: Managerial perspectives on marketing. Situation analysis. Marketing strategies and programs: marketing strategies, pricing programs.... Coordination and control: organizing and managing marketing and sales programs...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 463 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: