Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Dictionary of architecture and construction
Tác giả: Cyril M. Harris
Từ khóa/ Chủ đề: Kiến trúc xây dựng
Từ điển
Xây dựng
Tóm tắt: This classic dictionary now features 25,000 definitions, 2,200 illustrations, enchaned page design for easier reading and higher quality paper stock for better illustration reproduction and greater durability. Prepared by a renowned architectual editor in associattion with 52 expert contributors and incorporating the work of many standard groups, the book presents clear, concise difinitions of term in nearly 80 working aeras, including: brafting, electrical systems, brickwork, carrpenty, cera
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1035 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: