Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Structural engineering
Tác giả: M. Myint Lwin
Từ khóa/ Chủ đề: Cấu trúc kỹ thuật
Thiết kế bêtông
Thiết kế công trình nề
Tĩnh học
Tóm tắt: Properties of materials. Properties of sections strength of materials. Principles of statics. Introduction to design and analysis. Concrete design. Steel design. Masonry design. Introduction to seismic design
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 340 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: